Tankinerteringssystem installerat hos läkemedelsföretaget Astra Zeneca

Inom läkemedelsindustrin används ofta lättantändliga och explosiva vätskor som lagras i lågtryckstankar. För att säkra anläggningen och människorna som jobbar i den används ofta, och så även i det här fallet, en metod som kallas för tankinertering. Nedan beskrivs hur Ramén Valves tog fram en väl fungerande lösning till läkemedelsföretaget Astra Zeneca i Södertälje.

Foto av tankintereringsregulator installerad på tank hos Astra Zeneca

Applikationsbeskrivning
Cisterner med fixerat tak, 14 st för 13 olika brand- och explosionsfarliga vätskor, till exempel etanol och aceton, för användande i produktionen av läkemedel.

Utmaning
Eftersom de förvarade vätskorna är brand- och explosionsfarliga måste cisternerna, som är trycktäta, förses med utrustning som förhindrar bränder och explosioner.

Teknisk lösning
Problemet löstes med så kallad tankinertering (tank blanketing) med kvävgas. Metoden går ut på att kvävgas appliceras ovanpå den brand- och explosionsfarliga vätskan i mellanrummet mellan vätskeytan och cisternens tak. Kvävgasen utgör dels en ”filt” som hindrar ångor från att bildas och dels ett hinder mot luftinträngning i cisternen. Dessutom minskar korrosionsrisken genom frånvaron av syre. Ramén Valves levererade paketklösningar med tankinerteringssystem med olika ventiler. Centralkomponenten är Cashco’s tryckregulator modell 1088 (se bild tagen vid anläggningen till höger).

Uppföljning efter tre års drift

Vid uppföljningen efter tre års drifttid ansåg kunden att utrustningen hade fungerat mycket väl och var kostnadseffektiv. Utrustningen hade klarat vinterförhållanden med snö och is, helt utan driftstörningar eller läckage. Installationerna hade under drifttiden inte fått några anmärkningar vid inspektioner.

Installerade produkter:
45 st. Cashco modell 1088 – Lågtrycksregulator för tankinertering
21 st Cashco modell 4381 – Tryckreducerande regulator

Videon nedan förklarar på under 2 minuter hur tankinertering och tillhörande produkter fungerar.