Så gör du arbetsmiljön säkrare – med fokus på ventiler

Så gör du arbetsmiljön säkrare – med fokus på ventiler

Ventiler är kanske inte det första du tänker på när det gäller säker arbetsmiljö i gruvindustrin. Men faktum är att fel ventiler, fel installation och fel underhåll utgör en risk för både personal, miljö och driftsäkerhet.

Det som händer i ledningarna ska stanna i ledningarna. Och det finns en del lagar och föreskrifter att ha koll på och efterleva.

Det här ska du tänka på.

Risker i gruvproduktionen

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldig att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga att ständigt undersöka arbetsmiljön för att se vilka risker som finns och åtgärda de risker som upptäcks. Arbetsmiljön i gruvindustrin är riskfylld med allt från rasrisk och mörker till damm och radongas. Fokus hamnar lätt på arbetsmiljön i gruvan. Här vill vi slå ett slag för arbetsmiljön i anrikningsanläggningen, och en viktig del av produktionsutrustningen: ventilerna.

Dålig kunskap om ventiler ökar riskerna

Ett oplanerat utsläpp är inte bara smutsigt och otrevligt. Ett media som läcker ut ett rör, ventil eller pump kan förstöra annan utrustning. Det kan bli dyrt att återställa den, för att inte tala om kostnaden för ett driftsbortfall. Innehåller media kemikalier, gas eller någon annan giftig och korrosiv komponent är det hälsovådligt för personalen som måste ta hand om det.

En läcka kan orsaka hala golv eller, om det vill sig illa, ge personalen en rejält ohälsosam dusch.

En ventil med fel tryckklass kan till och med explodera.

Kemikalier, het ånga och damm i samma utrymme som människor är helt enkelt lika med hälsorisker.

Montering och demontering av ventiler är ett kritiskt moment. Dels kan felaktigt handhavande orsaka skador på personal eller utrustning medan arbetet utförs, dels kan det göra utrustningen till en tickande bomb. Det är därför det är så viktigt att teknikerna lär sig leverantörernas instruktioner.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöverkets (AV:s) föreskrifter för Berg- och gruvarbete (AFS 2010:1) tar upp risker och åtgärder mot ohälsa och olyckor, till exempel lämpliga arbetsmetoder, utrustning, ventilation och utrymning. Av naturliga skäl utgår de framför allt från gruvdrift snarare än arbetet i ett anrikningsverk.

Men AV har också särskilda föreskrifter för till exempel tryckkärl, vakuumkärl, rörledningar och cisterner – mer om det snart.

SIL-minska risken att skadas av teknisk utrustning

Safety Integrity Level, SIL ingår i standarden IEC 61508 och är en säkerhetsklassificering för riskerna med att vistas nära teknisk utrustning. SIL är framför allt framtaget för digitala säkerhetssystem. IEC 61508 specificerar 4 integritetsnivåer för säkerhet där 4 är den högsta nivån. När man bygger ett SIL-klassat säkerhetssystem för en anläggning identifierar man först säkerhetsfunktionerna, gör en riskanalys och specificerar säkerhetskraven. Utifrån detta utformas SIL-systemet och verifieras för att säkerställa att rätt integritetsnivå har uppnåtts. Först därefter byggs det. Om systemet till exempel omfattar en ”trycksatt anordning” är ägaren skyldig att låta en behörig organisation kontrollera säkerhetssystemet.

En SIL-klassificering ökar produktionens säkerhet och tillgänglighet och minska risken för driftstopp.

ATEX klassningsplan minimerar explosionsrisker

ATEX-krav/nivå: gör riskanalys. Klassningsplan.

Produktdirektivet och Arbetsdirektivet är två viktiga lagar som reglerar vilken utrustning som får finnas i områden med risk för gas- eller dammexplosion. Det kan räcka med metalldamm eller annat brandfarligt stoft.

De brukar kallas ATEX efter franskans ATmosphere EXplosible. Om en anläggning hanterar brandfarliga gaser och vätskor ska den som utövar verksamheten bedöma risken för att det bildas gas eller ånga i luften i tillräcklig koncentration för att antändas, så kallad explosiv atmosfär. Risken för att den i så fall antänds ska också bedömas. Den som är ansvarig för anläggningen är också skyldig att se till att en klassningsplan görs för området, som sen avgör vilka krav som ställs på utrustningen.

All utrustning i ett klassat område måste uppfylla de krav som ställs. Den kan till exempel vara egensäker (EX ia) eller explosionssäker (Ex d). Egensäker betyder att utrusningen inte kan ge en gnista eller energi hög nog för att antända en atmosfär. Explosionssäker innebär att utrustningen är kapslad så att en eventuell gnista eller energi inte kan antända atmosfären utanför kapslingen.

Kontrollera alltid ventilens och dess komponenters ATEX-klassning för att undvika onödiga risker.

Kontrollera CE-märkningen

Ett CE-märke på en produkt betyder att tillverkaren intygar att produkterna uppfyller EU:s krav på hälsa och säkerhet. Alla ventiler ska vara CE-märkta och din leverantör ska kunna redogöra för vad CE-märkningen står för. Till en CE-märkt produkt ska det finnas en ”försäkran om överensstämmelse”, ett dokument där tillverkaren försäkrar att produkten överensstämmer med EU:s säkerhetskrav, vilket innebär:

  • att tillverkaren på eget ansvar försäkrar att EU:s grundläggande hälso- och säkerhetskrav är uppfyllda.
  • att det finns dokumentation i form av installation och underhållsföreskrifter på svenska
  • att alla nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och underhållsanvisningar finns.

Det ska alltid följa med en bruksanvisning på svenska med den CE-märkta produkten.

Trycksatta anläggningar

Trycksatta anordningar är arbetsutrustning med särskilda risker, inte minst läckage och yttre skador. Föreskrifterna säger att arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer inte uppstår. Säkerhetsarbetet ska vara löpande och inkludera:

  • Riskbedömningar
  • Tillsyn, underhåll och kontroll av anordningarna
  • Information till personal så att de känner till riskerna
  • Rätt placering och temperatur
  • Åtgärder vid fyllning och tömning, till exempel säkert fastsatta slangar

Skydd för att undvika skador på komponenter – eller värre, orsaka personskador på grund av övertryck eller undertryck – är i många fall ett lagkrav.

I en gruvmiljö förekommer många typer av anläggningar som hanterar media med övertryck. Några exempel är tryckluft, instrumentluft, högtryckstvätten för spolning och ånga för rengöring. Tryckkärlsdirektivet Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1) gäller anläggningar med tryck på 0,5 bar eller högre. Installationer och anläggningar måste avsäkras för att inte gå sönder, eller i värsta fall orsaka en explosion eller implodera vid undertryck. Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) reglerar säkerhetsventiler och regelbunden kontroll av dessa.

För undertryck och vakuum finns inga lagar, men väl rekommenderade industristandarder och praxis. Hör med din leverantör om hur ni bäst avsäkrar delar som kan utsättas för undertryck och övertryck.

Vill du veta mer om hur du säkerställer driftsäkerheten i din gruvproduktion, hör av dig till oss.

Vill du veta mer om vår Ramén KSG KulSektorventil som är speciellt utvecklad för gruvindustrin? Läs här.

Ladda ner guiden ventiler i anrikningsverket

Ramén Valves är en uppskattad partner inom gruvindustrin sedan 40 år tillbaka. Vi levererar ventillösningar till applikationer där slitande media är vanligt förekommande.